Författararkiv: admin

Ny hemsida

Nu är äntligen den nya hemsidan uppe igen. Det kan fortfarande vara så att vissa länkar med mera inte riktigt fungerar som de ska. Saknar ni någon information på sidan går det naturligtvis bra att kontakta oss så ska vi hjälpa er vidare.

Ni kan kontakta oss på info@idekulla.se

Elevhälsa

Vår skolsköterska/kurator Gullvi Garnegård finns på skolan följande tider:

Måndagar 9.00-14.00
Torsdagar 9.00-14.00
Onsdagar 9.00-14.00

Ni kan nå henne via telefon eller mail:
Telefon : 0738164594
Mail: gullvi@idekulla.se

Utvecklingssamtal (utvecklingskvällar) och omdömen

Idekulla Skola erbjuder varje elev och dess vårdnadshavare två utvecklingssamtal (utvecklingskväll) per läsår. Samtalen föregås av att elevens skriftliga omdöme skickas hem till elev och vårdnadshavare. Under utvecklingssamtalet diskuteras elevens kunskapsutveckling och skolsituation.
Under hösten kommer eleverna att få skriftliga omdömen, som visar hur de ligger till kunskapsmässigt i förhållande till läroplanens mål. Dessa omdömen är också en grund för de samtal vårdnadshavare och elever erbjuds ha med sina lärare.
Här nedan kan ni se när omdömena planeras att lämnas ut till eleverna och när utvecklingskvällarna är inplanerade. Under dessa kvällar finns samtliga undervisande lärare (samt rektor och skolhälsovård) tillgängliga för frågor och samtal om elevens kunskapsutveckling. Tänk på att om du önskar ytterligare samtal eller dylikt, kontakta ditt barns mentor.) Om ni skulle ha förhinder, går det ofta bra att komma på någon av de andra inplanerade kvällarna.

Utvecklingskvällar:
Omdömena kommer att skickas hem via ScholLink till samtliga elever och deras vårdnadshavare. Elev och vårdnadshavare tar sedan kontakt med mentor för att planera in ett önskat samtal med berörd lärare. Det är alltså viktigt att ni tillsammans går igenom omdömena och skriver ned de frågeställningar ni har, så att det blir ett produktivt möte med den eller de berörda lärarna.

Hösterminen
Årskurs 9: vecka 43 (torsdag 28/10) kl. 17.00-20.00 Plats: Bikupan
Årskurs 8: vecka 45 (torsdag 11/11) kl. 17.00-20.00 Plats: Bikupan
Årskurs 7: vecka 46 (torsdag 18/11) kl. 17.00-20.00 Plats: Bikupan

Vårterminen
Årskurs 9: Bokar själva tid med mentor för utvecklingssamtal
Årskurs 8: vecka 12 (torsdag 24/3) kl. 17.00 – 20.00 Plats: Bikupan
Årskurs 7: vecka 13 (torsdag 31/3) kl. 17.00 – 20.00 Plats: Bikupan

Gymnasievalet

Vi har under HT 2021 pratat om gymnasievalet inför kommande ansökan 2022. Eleverna kommer att göra sina ansökningar i februari 2022. Mer information kommer via SchoolLink.

Då samhället öppnar upp alltmer kommer det att finnas möjlighet att besöka de olika skolorna på deras “Öppet hus”. Tänk på att hålla ögonen öppna för när dessa hålls, så att ni tillsammans kan åka och titta på de olika skolorna.

Skolskjuts

Det är kommunen som anordnar skolskjuts till de skolbarn som bor långt från skolan. Tingsryds kommun har vissa regler för hur långt bort man ska bo för att få skolskjuts. Om ditt barn behöver skolskjuts kan du ansöka om detta, information finns på kommunens hemsida. Där hittar du också de regler som kommunen har. Det är Barn-och utbildningsnämnden som samordnar skolskjutsarna i Tingsryds kommun, telefonnummer dit är 0477-441 00 växel. Om du bor i en annan kommun än Tingsryds, måste du vända dig till din egen kommun.
Enligt skollagen behöver kommunen inte anordna skolskjuts till elever som valt en annan skola än den kommunen anvisat, om det innebär organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
I de fall där elever på Idekulla skola får avslag från kommunen gällande skolskjuts, kommer skolan att försöka hjälpa till att ordna så att eleverna kan komma till och från skolan.

Ni som kan åka med Länstrafikens reguljära bussar kommer att få ett busskort av Idekulla Skola.

Idekulla skola kommer inte att köra hem de elever (måndagar samt onsdagar) som har närmare än 4 km till skolan. Vi räknar närmaste väg, t ex cykelväg.
Mer information om skolskjutsar finns på skolverkets hemsida, skollagen samt Tingsryds kommuns hemsida.
Skollagens skrivning om skolskjuts:
Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.”

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K3

Sjukanmälan

För att sjukanmäla ditt barn använder du appen Ms SchoolLink. Det är viktigt att du meddelar oss varje dag ditt barn är sjukt.

När du går in i appen trycker du den runda symbolen med ett plustecken, då får du fram 2 alternativ, “nytt meddelande” eller “rapportera frånvaro” (grön). Tryck på rapportera frånvaro och följ instruktionerna för att göra sjukanmälan.

Om du vet att ditt barn kommer att vara sjuk ett visst antal dagar, kan du lägga in detta med en gång. Se “Dåtida eller framtida frånvaro”.

Du kan nu översätta alla meddelande i appen genom att trycka på meddelandet, då kommer ett översättningsalternativ upp, där du kan välja språk.
Om du skulle vilja ha kontakt med vår skolsköterska Gullvi Garnegård kan hon nås på 0738164594 måndag-onsdag och torsdag kl. 9.00-14.00.

Ni kan också nå skolsköterskan via mail: gullvi@idekulla.se

Personuppgifter

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar bara in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen med de register som förs.
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, ditt personnummer, din adress samt ditt telefonnummer och ibland e-postadress.
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som skolan utför. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att behandla, t ex för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter med anledning av den obligatoriska grundskoleutbildningen, eller för att kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig.
Vi förmedlar i huvudsak personuppgifter till de myndigheter som kräver informationen, såsom skolinspektion, skolverk och statistiska centralbyrån. Det kan också förekomma att information måste lämnas till andra myndigheter i enlighet med lagar exempelvis skollagen. I samband med ansökan och övergång till gymnasiet förmedlas också nödvändiga uppgifter.

Vid frågor etc kontakta Pia Kareld. (pia@idekulla.se)

Information till nya sjuor HT21

Åk 7 kommer att börja skolan den 16/8 kl. 8.25 och under denna dag är bara sjuorna på plats, så de kan starta i lugn och ro innan åk 8 & 9 kommer på tisdagen.

Föräldramöte och utvecklingskvällar kommer att meddelas på hemsidan samt skickas ut via SchoolLink.

När det gäller språkval kommer vi tyvärr inte att kunna erbjuda franska detta läsår, därför kommer de få elever som läst franska kontaktas av oss.

Om ni av någon anledning har bestämt er för att välja en annan skola, är det viktigt att ni informerar oss om detta så fort som möjligt. Vi har just nu kö och flera som gärna skulle vilja gå hos oss så det vore bra om vi fick besked. Mejla mig på: pia@idekulla.se

Vi ser fram emot mer normala tider och flera härliga år med er!

//Pia Kareld rektor

Nationella prov åk 9

Nationella prov 2023/2024

De muntliga nationella proven i svenska, engelska och matematik genomförs under HT 21 (vecka 45-49).

Utöver dessa redan satta provdatum kommer prov i de moderna språken att tillkomma.

Svenska vecka 12 (tisdag 19/3 och torsdag 21/3)

NO vecka 15 (fredag 12/4)

Engelska vecka 16 (tisdag 16/4 och torsdag 18/4)

SO vecka 17 (tisdag 23/4 och torsdag 25/4)

Matematik vecka 20 (tisdagen 14/5 samt torsdagen den 16/5)

Matsedel

Numera finns skolmatsedeln i mobilappen “Skolmaten”.

När ni laddat ner och installerat den: leta fram Kronobergs län, Tingsryds kommun och sedan Idekulla Skola.